Đạt mốc sau sẽ nhận được tất cả quà các mốc trước đó
10.000
30.000
50.000
100.000
30900
Game SG140